ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปุณณกันต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2พ.ศ.2558
งบประมาณ : 8,410,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปุณณาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,335,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปุณณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,200,000
เพิ่มเติม..