ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยครูและบุคคลากรมืออาชีะ  ภายใต้การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม