ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ

 พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.พัฒนาครูและบุคคลากรสู่มืออาชีพ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน