ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
"คุณธรรมประเสริฐ"


"เลิศทางวิชาการ"


"มุ่งงานชุมชน"