ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายศิวะ วิชัยศร
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายภาณุพงษ์ แก้วบุญเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1