ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางประคอง วิชัยศร
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางธิภาการณ์ พรานเนื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางวนิดา โพธิ์รัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววริศรา กัณหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0