ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการ

นางประภาพรรณ ศรีนนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการ

นายบุญส่ง จัทรนนท์
พนักงานราชการ

นายปรีชา พรหมศิลา
พนักงานราชการ