ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานธุรการ

นางดวงเดือน คงประโคน
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานธุรการ

นางฐานิตา พรหมศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวนิภาภรณ์ ใหญ่กระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0