ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิทักษ์ธรรมานุยุต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ มหาชน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิสิต สบายวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายราเมศ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิเรข ล้อไป
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร จงนบกลาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางธิภากาญ พรานเนื้อ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ