อีเมลเพื่อใช้งาน Office365

กรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อรับอีเมลพร้อมรหัส

ให้นักเรียนเลขประจำตัวนักเรียนหรือชื่อนักเรียน คลิกนี้เข้าใช้งาน Office365

* ข้อมูลในตารางด้านล่างหากนักเรียนเข้าสู่ระบบและเปลี่ยนรหัสแล้วจะไม่สามารใช้ข้อมูลในนี้ได้รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อจริง นามสกุล Email รหัสผ่าน
2631 ชัยยุทธ ทัพพระจันทร์ 2631@kpv.ac.th Tub30556
2632 อนุชา โพธิ์ขาว 2632@kpv.ac.th Jay97408
2633 ขจรศักดิ์ ศรีสมเชื้อ 2633@kpv.ac.th Yod64143
2634 ธีรศักดิ์ เสือเหลือง 2634@kpv.ac.th Qaw90621
2635 ชัยวัฒน์ สีจุ้ยซ้าย 2635@kpv.ac.th Yam59139
2636 พงศกร เชื้อสง่า 2636@kpv.ac.th Tan43834
2638 ชิณณวรรธน์ นาคตระกูล 2638@kpv.ac.th Guk85273
2640 ณภัทร โรจนพันธ์ 2640@kpv.ac.th Zoq84236
2641 เจ้าพระยา จันปอแดง 2641@kpv.ac.th Kol79566
2643 นทีกานต์ พลแก้ว 2643@kpv.ac.th Vug59453
2645 จิณณพัต วรรณปะโก 2645@kpv.ac.th Vog87118
2646 ปรารถนา แรกขึ้น 2646@kpv.ac.th Laz78476
2647 ปานิสา แสนสุข 2647@kpv.ac.th Hum23393
2648 นันทิกานต์ กิ่งก้าน 2648@kpv.ac.th Luv72681
2649 ศุภรัตน์ สุดประเสริฐ 2649@kpv.ac.th Maf69761
2651 ปิยพร สุขประดิษฐ์ 2651@kpv.ac.th Gap08975
2654 อุดมศักดิ์ ชั้วทอง 2654@kpv.ac.th Wag53263
2655 เบญจมาภรณ์ นวลมูล 2655@kpv.ac.th Qal19183
2656 เจษฎา สุขประดิษฐ์ 2656@kpv.ac.th Qab50984
2657 นฤนารถ หลอดกระโทก 2657@kpv.ac.th Pan38230
2658 ศศิวิมล ดาวลาย 2658@kpv.ac.th Bok88391
2663 อรรณพ อุโมงค์ 2663@kpv.ac.th Huj84385
2664 ธนภูมิ แก้วอ่อนตา 2664@kpv.ac.th Zat98252
2665 ณัฐวุฒิ วรรณกิจ 2665@kpv.ac.th Nam40790
2666 อติยเทพ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 2666@kpv.ac.th Suq68697
2668 ณัฐสิทธิ์ ผ่องพูน 2668@kpv.ac.th Vak41925
2575 รัตติกานต์ เพ็งสอน 2575@kpv.ac.th Pon27891
2597 กฤษดา รุ่งโรจน์ 2597@kpv.ac.th Muw52265
2598 ชนะภัตต์ ราศรี 2598@kpv.ac.th Bon82208
2599 ธวัชชัย แก้วมงคล 2599@kpv.ac.th Rov54948
2600 วีระพงศ์ บัวขาว 2600@kpv.ac.th Cac01618
2601 ธนพล ปรีดา 2601@kpv.ac.th Bak92087
2602 ศุภกิตต์ สุดประเสริฐ 2602@kpv.ac.th Jov55812
2603 กฤตฑิฬา ศิริวงษ์ 2603@kpv.ac.th Saq64551
2604 ธาริษา มอญเจริญ 2604@kpv.ac.th Naf45659
2605 นันท์ภิกา ทิมสีคร้าม 2605@kpv.ac.th Xaf50668
2606 วันนิสา งามหนองอ้อ 2606@kpv.ac.th Puv76128
2608 สุภิชา ปัตตาเคนัง 2608@kpv.ac.th Rop93328
2609 กัญญรัตน์ บุญชู 2609@kpv.ac.th Fuq69028
2610 จันทร์เจ้า เพ็งพูน 2610@kpv.ac.th Saq29024
2611 จิรภิญญา ดังโพนทอง 2611@kpv.ac.th Luk25239
2612 ธิดา ดวงดาว 2612@kpv.ac.th Raz76278
2627 ฤทัยชนก โพธิ์สูง 2627@kpv.ac.th Jur04341
2660 ธีรพัฒน์ ครจงโก 2660@kpv.ac.th Qat02966
2561 ณัฐวัฒน์ สวงนอก 2561@kpv.ac.th Tap94289
2562 พรภิศักดิ์ ขอห้อมกลาง 2562@kpv.ac.th Tap86911
2563 อนุสรณ์ ช้างพุก 2563@kpv.ac.th Lor40009
2564 ธีรภัทร์ แก้วมงคล 2564@kpv.ac.th Nat31592
2566 อภิญญา บัวขาว 2566@kpv.ac.th Luh26143
2567 สุภาพร ขอจันทึก 2567@kpv.ac.th Juh80925
2569 จิราพัชร พะธะนะ 2569@kpv.ac.th Muz91767
2570 มาริสา แช่มเมืองปัก 2570@kpv.ac.th Yuy06200
2571 อภิญญา อบอุ่น 2571@kpv.ac.th Pux79013
2572 อนุสรา โพธิ์ขาว 2572@kpv.ac.th Vok45907
2573 หทัยรัตน์ แจ่มฟ้า 2573@kpv.ac.th Mux76211
2577 ศิริลักษณ์ จำนงนอก 2577@kpv.ac.th Sud10246
2576 กัญญรัตน์ ยิ่งชื่น 2576@kpv.ac.th Hub04912
2578 กิ่งฟ้า บุญกรณ์ 2578@kpv.ac.th Zac86379
2579 นิภาพร จันทร์บุรี 2579@kpv.ac.th Lay65686
2581 ธีษณ์ธวัช ตรีปุญญทิพย์ 2581@kpv.ac.th Joh70400
2583 ทฤษฎี จงใจงาม 2583@kpv.ac.th Kuc29568
2585 สุประวีณ์ สุวรรณทอง 2585@kpv.ac.th Woy05792
2595 ภัทรนันท์ นิลสุขุม 2595@kpv.ac.th Lug65808
2628 อารีรัตน์ มะลังสี 2628@kpv.ac.th Qow20607
2661 สุรศักดิ์ ประทังคำ 2661@kpv.ac.th Cof52968
2667 ภัทรวรินทร์ สุระมรรคา 2667@kpv.ac.th Far36287
2669 กชพร เปรมปรุงวิทย์ 2669@kpv.ac.th Qoq84605
2491 กิตติพงษ์ คงถือมั่น 2491@kpv.ac.th Fud15379
2517 กุลวัฒน์ ชินบุตร 2517@kpv.ac.th Wux67112
2519 ขจรศักดิ์ ยอดแก้ว 2519@kpv.ac.th Doc27186
2521 จักรวรรดิ์ มุ่งจูงกลาง 2521@kpv.ac.th Hal07092
2522 เทวินทร์ คงชื่นใจ 2522@kpv.ac.th Jun80670
2529 วัชระพงษ์ นวลรัตน์ 2529@kpv.ac.th Rod71538
2537 สิริการ อิมใจ 2537@kpv.ac.th Wog13748
2538 กนกลักษณ์ รั้วชัยยะ 2538@kpv.ac.th Xuh36211
2540 ชุติมณฑน์ รุ่งโรจน์ 2540@kpv.ac.th Jat84670
2543 น้ำบุตร ขมสันเทียะ 2543@kpv.ac.th Coh73723
2544 เนตรชนก ทิพมอน 2544@kpv.ac.th Taf18883
2545 ปัทมาพร ณ เมืองสอง 2545@kpv.ac.th Kok43317
2546 พรนิภา แก้วมีศรี 2546@kpv.ac.th Xun35748
2549 วินิธา วงค์สุวรรณ์ 2549@kpv.ac.th Bav94537
2550 สิริกร สุขเกษม 2550@kpv.ac.th Fuf16859
2551 สุชานันท์ มาใบ 2551@kpv.ac.th Faw99629
2588 ปนิดา คำพันธ์ 2588@kpv.ac.th Sot65569
2652 ภาวิตา สุนทรนันท์ 2652@kpv.ac.th Zug29100
2653 ปรายทิพย์ นันทโคตร 2653@kpv.ac.th Vah07950
2346 อัจฉริยะ พุทธเทศ 2346@kpv.ac.th Box92623
2466 กนกวรรณ ต่อสติ 2466@kpv.ac.th Hob92700
2470 ศตายุ จำนงนอก 2470@kpv.ac.th Zuf21901
2473 จีรศักดิ์ รุ่งโรจน์ 2473@kpv.ac.th Fon30730
2474 เกียรติภูมิ กาพย์พิมาย 2474@kpv.ac.th Cok85635
2475 ปณัฐดา แดงจร 2475@kpv.ac.th Mos29345
2480 ธนภัทร แก้วมงคล 2480@kpv.ac.th Jar97867
2481 รินรดา ศาลางาม 2481@kpv.ac.th Gad12942
2482 ทัศน์วรรณ์ ปัตตาเคนัง 2482@kpv.ac.th Dan64197
2483 อรปรียา แสงงาม 2483@kpv.ac.th Jaq12038
2494 วีระกฤษณ์ คลังพิมาย 2494@kpv.ac.th Dob94673
2495 มะลิวัลย์ สาททอง 2495@kpv.ac.th Xal03357
2514 สุวนันท์ วงษ์โพธิ์ 2514@kpv.ac.th Qac79866
2593 สุรศักดิ์ สุระ 2593@kpv.ac.th Cuy21616
2308 สุทัศน์ ชุมทา 2308@kpv.ac.th Mas16286
2412 ชนแดน ผ่องสะอาด 2412@kpv.ac.th Bor84511
2413 กุลพงษ์ ชินบุตร 2413@kpv.ac.th Fut91812
2418 นิติพร จันทร์บุรี 2418@kpv.ac.th Ham05077
2423 อาภัสรา วงค์สุวรรณ์ 2423@kpv.ac.th Vuh82110
2433 สุมาลี ยอง 2433@kpv.ac.th Cal56372
2434 ธีรพงษ์ บัวขาว 2434@kpv.ac.th Nof00226
2435 เพ็ญโฉม โตเหล็ก 2435@kpv.ac.th Lob43796
2445 ชินกฤต แก้วมณี 2445@kpv.ac.th Kab28330
2580 ภาธิตา สุนทรนันท์ 2580@kpv.ac.th Qas08625
2582 อุปพร สุพรรณนอก 2582@kpv.ac.th Yon36647
2584 อุ้มทอง เพ็งเอื้อพันธุ์ 2584@kpv.ac.th Kaz13792
2589 ธนกร ปรีดา 2589@kpv.ac.th Dup83149

สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

แชร์บอกต่อได้เลย
  •  
  •  
  •  
  •