ปรัชญา/คติพจน์

ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ 
เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม

แชร์บอกต่อได้เลย