วิสัยทัศน์/พันธกิจ

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยครูและบุคลากรมืออาชีพ
ภายใต้การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ

3.ส่งเสริมการมีส่วมร่วมของชุมชน

แชร์บอกต่อได้เลย