เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

Intro

-ด-ร-ม-ฟ—-—--ม-ฟ-ซ-ล—-—-
-ซ-ล-ท#-ดํ—ท#—ล—ซ—ล-ลลล-ล-ล
-ด-ร-ม-ฟ—-—--ม-ฟ-ซ-ล—-—-
-ซ-ล-ท#-ดํ—ท#—ล—ซ—ฟ-ฟฟฟ-ฟ-ฟ

ท่อน 1

—ร—ร—ฟ—ล—ล-ซ-ซ—-—-
-ฟ-ซ-ฟ-ซ—ซ—ฟ—ฟ-ฟ-ร—-—-
-ฟฟฟ-ร-ร—--ด-ร—ล—ซ—-—-
-ล-ซ-ซ-ล—ซ-ฟ-ซ—ล—ล-ลลล-ล-ล

ท่อน 2

—ล—ล—ซ—ซ—ฟ-ฟ-ร—-—-
-ร-ฟ-ร-ร—ฟ-ร-ล—ล-ล-ล—-—-
-รํ-ล-ดํ-ดํ—ดํ-ร-ร—ฟ—ซ—-—-
-ฟ-ล—ซ—ร—ซ—ฟ-ฟ-ฟ-ฟฟฟ-ฟ-ฟ

ท่อน 3

-ร-ร-ร-ล—ล-ซ-ซ—ฟ-ซ-ร—-—-
-ฟ-ร-ร-ร—ร—ล—ล-ล-ล—-—-
-ดํ-ล-รํ-ดํ-ซ-ล—ฟ—ซ—ซ—-—-
-ซ-ซ-ซ-ล—ฟ—ร—ร-ฟ-ฟ-ฟฟฟ-ฟ-ฟ

กลางเพลง

—ร—ล—ซ-ฟ-ซ-ล-ฟ-ม-ร—-—-
—ร—ล—ซ-ฟ-ซ-ล-ท-ร-ล—-—-
—ล-รํ-ดํ—ล-ซ-ฟ-ซ-ล-ดํ-ซ—-—-
-ม-ฟ-ซ-ล-ซ-ฟ-ล-ซ-ฟ-ม-ซ-ฟ-ด-ร-ม-ฟ

ลง

-ด-ร-ม-ฟ—-—--ม-ฟ-ซ-ล—-—-
-ซ-ล-ท#-ดํ—ท#—ล—ซ—ฟ-ฟฟฟ-ฟ-ฟ
แชร์บอกต่อได้เลย