รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รับสมัครในวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
3.หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ปพ.1) หรือใบรับรองสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) จำนวน 3 ใบ
เวลา 08.30 – 16.00 น. *ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 097-334-3638

หรือสอบถามเพิ่มได้ที่ OpenChat

แชร์บอกต่อได้เลย
  • 237
  • 18
  • 12
  •  
    267
    Shares